Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Posted on: 12 May 2017
  • By: admin

प्रकल्पाचे नाव : कापूस बिजोत्पदन प्रकल्प अहवाल  

प्रस्तावना

सरहद्द कापूस प्रक्रिया कर्यक्रमातील बीजोत्पादन आपण या संकरित वाणाचे बीजोत्पादन तसेच प्रक्रियेकरिता लागणाऱ्या भागभांडवलाबाबत माहिती

या संकरित वाण तयार करयण्यासाठी मादी वाण वर नर वाण एकरावर व नर वाण निवड करावी पेरणीपूर्वी लागणारी जमिनीची मशागत करून मादी वाणच्या कळीतील पुकेसर काढून टाकावा व त्यावर कागदाची पिशवी बांधावी दुसऱ्या दिवशी सकाळी  नार वाणाची फुले आणून हस्तपरागणीवर करावे लागते 

 

 हस्तपरागणीवर तयार झालेल्या बोडाना पांढऱ्या रंगाचा धागा बांधून खूण करून ठवावी लागते

कापूस  फुटल्यानंतर कापूस वेगळा लागतो कापसापासून बियाणे वेगळे करावे लागते

प्रक्रिया

तंतूविरहित प्रक्रिया

कापसापासून वेगेळे झालेले बियाणे हैड्रोचलॉरिक आम्लामध्ये बुडवून तुणतुविरहित करावे

बीजोत्पादन

12.5

(५५% उत्पादन)

11.5*15,000

१५,००० रु किंटल

1,72,500

रुईचे उत्पादन

 

(३०% संपूर्ण उत्पादन)

 

,००० रु. किंटल

6.5*4000

 

26,000

वार्षिक उत्पन्न

1,72,000+26,000=  1,98,500

 

अ. क्र.

कच्या मालाचे नाव विवरण

संख्या

किंमत

एकूण

1

 मादी झाड

1.25

960

1,200

2

नार झाड

750 ग्राम

 

 

3

शेण खत

20

100

2,000

4

रासायनिक खते

 

 

 

 

नत्र

100

7

700

 

स्फुरद

50

20

1000

 

पालाश

50

3

150

5

Material required for emasculation & crossing

 

 

 

6

कीटकनाशके

5

300

1500

7

जैविक कीटकनाशके

2

100

3400

8

एकूण

 

 

11500

 

उपयोगिता

 

१) विद्युत

300

    दर

1.50

    

450

२) पाणी

1000

उत्पादन प्रकारीयेच्या वेळेचा खर्च

 

१) नांगरणी

400

२) वखरणी

300

३) डवरणी

400

४) तंतू विरहितकरणाची किंमत

2000

५) जिनींगची किंमत

2000

एकूण

5100

 

 

 

1

कामगार

 

 

 

2

पेरणीसाठी कामगार

4

50

200

3

शेणखत देण्यासाठी

10

20

200

4

रासायनिक खात देण्यासाठी

4

30

120

5

निदनीकरिता

30

25

750

6

फवारणीकरिता

25

50

1250

7

Gmasculation & crossing labour

१५ दिवस १२० संख्या

1800

35

63000

8

कापूस वेचण्यासाठी

21

1.5

3150

9

सीचनाकरिता

10

50

500

 

एकूण किंमत

 

 

70770

 

खेळते भांडवल

 

वस्तू

१ वर्षासाठी

रक्कम

1

कच्चा माल

 

11,500

2

उत्पादन प्रक्रियेच्या वेळेचा खर्च

 

5,100

3

वीज व पाणी खर्च

 

1,450

4

कर्मचारी वर्गाचा पगार

 

70,770

 

एकूण

 

88,820

 

प्राथमिक आणि उत्पादनपूर्व खर्च

१) प्राथमिक खर्च

-

२) प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा खर्च

-

३) कायदेशीर खर्च

200

 

 

उभारणी

 

१) प्रवास खर्च

500

२) विमा खर्च

-

३) सुरवातीचा खर्च

1000

एकूण

1700

                                                                                                                 

 

 

प्रकल्प किंमत आणि वित्त व्यवस्था                                                     

अ. क्र.

विवरण

रूपये

1

जागा

-

2

इमारत

-

3

यंत्रसामग्री

 

4

प्राथमिक उभारणी खर्च

1700

5

खेळते भांडवल

88820

6

एकूण

90320

 

अ. क्र.

विवरण

रूपये

1

कायदा व व्यावसायिक खर्च

500

2

सुरक्षा खर्च

2500

3

वाहतूक खर्च

400

4

किरकोळ खर्च

2000

5

एकूण

5400

 

 

नफापत्रक

 

अ) वार्षिक मिळकत

198500

ब) एकूण खर्च

 

१) कच्चा माल

11,500

२) वीज पाणी खर्च

1,450

३) कामगार 

70,770

४) प्रशासकीय व विक्री खर्च

5,400

५) व्याज

13,000

६) उत्पादन प्रक्रियेच्या वेळेचा खर्च

 

७) घसारा दुरुस्ती खर्च

5,100

 

नफा = वार्षिक मिळकत - एकूण खर्च

     = 1,98,500 – 1,05,291

 

  =  93,209